© 2022 ultracup.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów bez zgody jest zabronione.  

Regulamin

  

 

 

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w cyklu ULTRACUP – PUCHAR W ULTRAMARATONACH KOLARSKICH w sezonie 2024, zwany dalej cyklem ULTRACUP.
 2. Cykl ULTRACUP zapoczątkowany został w 2016 roku, pod ówczesną nazwą PUCHAR POLSKI W ULTRAMARATONACH KOLARSKICH. W roku 2022 nazwa została zmieniona na ULTRACUP – PUCHAR W ULTRAMARATONACH KOLARSKICH.
 3. Organizatorem cyklu ULTRACUP jest Ultracycling Sp. z o.o. z siedzibą w Święktiki 1A, 11-135 Lubomino, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000847043, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowo w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7432040292, REGON: 386349574.
 4. Ideą cyklu ULTRACUP jest wyłonienie najlepszych ultrakolarzy oraz popularyzacja kolarstwa długodystansowego w Polsce.
 5. W sezonie 2024 w skład cyklu ULTRACUP wejdzie siedem wydarzeń:
 • Etapówka 
 • Maraton Elbląski
 • Roztoczańsko-Poleski Ultramaraton Rowerowy
 • Pierścień Tysiąca Jezior 
 • Race Around Poland
 • Lubuska Szosa 
 • Bałtyk-Bieszczady Tour
 1. W sezonie 2024 planowane jest wyodrębnienie dwóch wariantów klasyfikacji – ULTRA i MINI, z podziałem na kategorie SOLO i OPEN oraz podziałem na kobiety i mężczyzn dla każdego z nich.
 2. Podczas wszystkich wydarzeń rozgrywanych w ramach cyklu ULTRACUP w sezonie 2024 obowiązywać będzie niniejszy regulamin oraz regulamin organizatora danego wydarzenia.

 

 1. ZASADY
 1. Warunkiem dopuszczenia do startu w danym wydarzeniu jest ukończone 18 lat.
 2. Start w wydarzeniu wchodzącym w skład cyklu ULTRACUP możliwy jest na każdym typie roweru , który napędzany jest siłą mięśni. Nie jest możliwy start na rowerach i pojazdach z napędem elektrycznym i spalinowym.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do posiadania sprawnego roweru a jego stan techniczny bierze na własną odpowiedzialność.
 4. Warunkiem uczestnictwa w danym wyścigu jest posiadanie obowiązkowego wposażenia: kask sztywny, oświetlenie nocne i w czasie niedostatecznej widoczności (przednie – białe, tylne – czerwone), oświetlenie dzienne (przednie – białe, tylne – czerwone), odblaski i numery startowe otrzymane w pakiecie startowym, dokument tożsamości ze zdjęciem, telefon komórkowy z numerem podanym podczas rejestracji.
 5. Warunkiem udziału w wydarzeniu wchodzącym w skład cyklu ULTRACUP jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w materiałach zdjęciowych i filmowych przez organizatora cyklu ULTRACUP. Ponadto uczestnik wydarzenia zobowiązuje się do zapoznania i akceptacji regulaminu i innych dokumentów organizatora danego wydarzenia.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)).

 

 1. ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA WYDARZENIA I ORGANIZATORA CYKLU ULTRACUP
 1. Członkostwo w cyklu ULTRACUP wiąże się ze spełnieniem określonych wymogów przez organizatora danego wydarzenia, ustalonych przez organizatora cyklu ULTRACUP.
 2. W cyklu ULTRACUP udział może wziąć organizator wydarzenia rowerowego (szosowego) na dystansie min. 500 km i/lub o czasie trwania min. 24-godziny – wariant ULTRA.
 3. W cyklu ULTRACUP udział może wziąć organizator wydarzenia rowerowego (szosowego) na dystansie między 250 km a 499 km – wariant MINI.
 4. Organizator wydarzenia zobowiązuje się do wyodrębnienia dwóch kategorii startu tj. SOLO i OPEN z uwzględnieniem podziału na kobiety i mężczyzn.
 5. Organizator wydarzenia zobowiązuje się do podziału zawodników na grupy startowe według ściśle obowiązujących reguł opisanych w punkcie V. niniejszego regulaminu. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dokonywania zmian w systemie doboru w grupy startowe.
 6. Organizator wydarzenia zobowiązuje się do przestrzegania i egzekwowania wśród uczestników systemu kar o którym mowa w punkcie VII. niniejszego regulaminu.  Organizator może stosować własne kary. 
 7. Z uwagi na bezpieczeństwo zawodników wymagane jest posiadanie przez organizatora wydarzenia systemu transmisji GPS tzw. monitoring zawodników.
 8. Wyniki publikowane będą maksymalnie w ciągu 72 godzin na stronie ULTRACUP. Wyjątek stanowi publikacja wyników po wydarzeniu które skorzysta z usług innego niż BBTracker systemu do monitorowania zawodników. W takim przypadku, z uwagi na brak możliwości automatycznego przeliczenia punktacji i klasyfikacji, czas publikacji wyników może wydłużyć się do 14 dni od daty zakończenia wydarzenia.

 

 1. PUNKTACJA
 1. W zależności od długości i trudności trasy przyznawanych będzie od 100 do 200 punktów za zwycięstwo oraz od 50 do 100 punktów za ostatnie miejsce (i dojechanie do mety w limicie czasu) zarówno dla wydarzeń rozgrywanych na dystansie ULTRA, jak i MINI.
 2. Punkty za kolejne miejsca będą przyznawane na podstawie: czasu zwycięzcy, limitu czasu obowiązującego w danej imprezie oraz wyniku osiągniętego przez konkretnego zawodnika zgodnie ze schematem: limit czasu – czas zwycięzcy = różnica czasu; maksymalna ilość punktów do zdobycia/ różnica czasu = liczba stratnych punktów za każdą godzinę starty do zwycięzcy.
 3. Dokładne przeliczenie punktacji nastąpi po zakończeniu imprezy;
 4. Każde wydarzenie punktowane będzie w ten sam sposób, a ilość startujących w danym wydarzeniu nie będzie miała wpływu na punktacje.

 

 1. GRUPY STARTOWE
 1. Grupy startowe powinny być ustalone w oparciu o aktualną klasyfikację w cyklu ULTRACUP.
 2. W pierwszej kolejności grupy obejmować powinny zawodników startujących w kategorii OPEN, zaś w drugiej kolejności startujących w kategorii SOLO.
 3. W kategorii OPEN kolejno wystartować powinni:
 • zawodnicy, którzy brali udział w dowolnej imprezie cyklu ULTRACUP w roku 2024 - od zawodników z największą ilością punktów do zawodników z najmniejszą ilością punktów;
 • zawodnicy, którzy brali udział w dowolnej imprezie cyklu ULTRACUP w historii - od zawodników z największą ilością punktów do zawodników z najmniejszą ilością punktów;
 • zawodnicy, którzy nie brali udziału w żadnej imprezie wchodzącej w skład cyklu ULTRACUP w historii - przydział do grupy startowej w kolejności alfabetycznej.
 1. W kategorii SOLO kolejno wystartować powinni:
 • zawodnicy, którzy nie brali udziału w żadnej imprezie wchodzącej w skład cyklu ULTRACUP w historii - przydział do grupy startowej w kolejności alfabetycznej;
 • zawodnicy, którzy brali udział w dowolnej imprezie cyklu ULTRACUP w historii - od zawodników z najmniejszą ilością punktów do zawodników z największą ilością punktów;
 • zawodnicy, którzy brali udział w dowolnej imprezie cyklu ULTRACUP w roku 2023 - od zawodników z najmniejszą ilością punktów do zawodników z największą ilością punktów.
 1. Powyższe zasady dotyczą zarówno zawodników startujących na wariancie ULTRA, jak i MINI.
 2. Indywidualny dobór w grupy startowe nie jest możliwy. Zawodnik ma możliwość wystartowania z innym zawodnikiem lub/ i wsparcie zewnętrznym np. auta technicznego jedynie w odrębnej kategorii SUPPORT. Kategoria SUPPORT nie jest uwzględniana w cyklu ULTRACUP, a zawodnikom biorący udział w wybranym wydarzeniu w takiej kategorii nie będą przyznawane punkty rankingowe. )
 3. Organizator ma prawo do samodzielnego przydziału zawodników do grup startowych na zasadach określonych własnym regulaminem.

 

 1. KLASYFIKACJA
 1. Klasyfikacja ma na celu wyłonienie najlepszych ultrakolarzy w ramach dwóch dystansów ULTRA i MINI.
 2. W ramach każdego z dystansów prowadzone będą dwie odrębne klasyfikacje – SOLO i OPEN – każda z podziałem na kobiety i mężczyzn.
 3.  W końcowej klasyfikacji zawodnika w cyklu ULTRACUP decydować będzie suma punktów zdobytych w maksymalnie czterech wybranych wydarzeniach wchodzących w skład cyklu. 
 4. W przypadku gdy zawodnik wystartuje w więcej niż czterech wydarzeniach wchodzących w skład cyklu ULTRACUP uwzględnione zostaną najlepsze z nich.
 5. Nie ma możliwości sumowania punktów w obrębie dwóch wariantów oraz w poszczególnych kategoriach. Przykładowo jeśli zawodnik wystartuje w dwóch wydarzeniach w kategorii SOLO i dwóch w kategorii OPEN klasyfikowany będzie w oby dwóch kategoriach oddzielnie, a w takiej sytuacji uwzględniona zostanie tylko taka ilość wydarzeń w jakiej faktycznie brał udział.
 6. Zawodnicy którzy zdobędą miejsca 1-3 w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary; puchary wręczane będą podczas finałowej imprezy kończącej cykl ULTRACUP w sezonie 2023;
 7. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają koszulki zwycięzcy; koszulki wręczane będą podczas finałowej imprezy kończącej cykl ULTRACUP w sezonie 2023
 8. Punktacja z danego wydarzenia wraz z aktualną klasyfikacją publikowana będzie na stronie cyklu ULTRACUP nie później niż 72 godziny od zakończenia danego wydarzenia.

 

 1. KARY
 1. Szczegółowy wykaz kar stanowi odrębny załącznik do niniejszego regulaminu. 
 2. Kary przyznawane będą przez sędziego/ organizatora danego wydarzenia.
 3. Zawodnik ma obowiązek zapoznania się z wykazem kar, a wszelkie niejasności zgłosić w celu wyjaśnienia.
 4. Wykaz kar obowiązuje podczas trwania wszystkich imprez wchodzących w cyklu ULTRACUP 2024.
 5. Zawodnik ma możliwość zgłoszenia protestu od przyznanej kary przez sędziego/organizatora danego wydarzenia bezpośrednio do organizatorów cyklu ULTRACUP.
 6. W kwestiach spornych powołana zostanie komisja trzech niezależnych osób (organizatorów innych wydarzeń wchodzących w skład cyklu ULTRACUP), którzy dokonają analizy i ostatecznej decyzji.
 7. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od zgłoszenia, a o decyzji zawodnik poinformowany zostanie telefonicznie lub e-mailowo.

 

 1. KONTROLA ANTYDOPINGOWA
 1. Każdy z uczestników deklaruje, że w trakcie trwania wybranego wydarzenia nie jest pod wpływem środków zakazanych przez POLADA i WADA oraz dobrowolnie podda się ewentualnej kontroli antydopingowej i/lub testowi na obecność substancji psychoaktywnych.
 2. Organizator cyklu ULTRACUP – PUCHAR W ULTRMARATONACH KOLARSKCIH zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej i/lub testów na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie w trakcie trwania wyścigu oraz bezpośrednio po jego zakończeniu.
 3. Poddanie się kontroli antydopingowej i/lub testów na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie jest obowiązkowe.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Dodatkowe informację dotyczące cyklu ULTRACUP oraz regulaminu można uzyskać pod numerem telefonu +48 505 801 791 lub adresem e-mailowy: hello@ultracup.pl.